اتحاد رمز پیروزی بر خامنه ای

مهرداد شاکری

جریان های مختلف اپوزیسیون سال هاست سعی دارند شرایط موجود در کشور را تغییر دهند و آرامش و امنیت را به کشور بازگردانند
امنیتی که مردم در آن نگران وضعیت معیشتی و اقتصادی خود نباشند و آرامشی که حق آنهاست در اختیار آنها قرار بگیرد
اما با استمرار ولایت فقیه و سلطنت خامنه ای بر ایران این امنیت و آرامش دست یافتنی نخواهد بود
برای رسیدن به پیروزی نیاز به اتحاد اپوزیسیون در کنار هم می باشد
اما گروهی که تغییر را در استمرار حکومت خامنه ای می دانند قطعا برانداز نیستند و در کنار مردم و مبارزان قرار ندارند
برای رسیدن به موفقیت هرگاه توانستیم به طور کامل از خامنه ای و ولایت فقیه عبور کنیم پیروزی اتفاق خواهد افتاد