اتهام جاسوسی برای سرویس های خارجی، دسیسه جدید قوه قضاییه برای فعالان مدنی و سیاسی

مهرداد شاکری

در اکثر کشورهای دنیا فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی ، از نگاه مردم و حاکمیت
از آگاه ترین و باهوش ترین و وطن پرست ترین مردم آن کشورها به حساب می آیند
اما این داستان در ایران و از نگاه حاکمیت جور دیگری روایت می شود
فعالان مدنی و سیاسی و اجتماعی در ایران که دغدغه مردم و کشور را دارند
از نگاه حاکمیت و قوه قضائیه ، اراذل و اوباش خوانده می شوند
و بدترین و غیرانسانی ترین رفتارها را با آنان روا می دارند
علی القاصی مهر دادستان تهران روز گذشته طی سخنانی سخیف
با بر چسب های تکراری و اراذل و اوباش خواندن فعالان مدنی و سیاسی
آنان را به جاسوسی برای سرویس های خارجی متهم نمود
این نگاه و دیدگاه حاکی از تنگ نظری حاکمیت و قوه قضائیه باعث می شود
فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی بابت فعالیت های وطن پرستانه و آزاد خواهانه
در معرض مجازات های سنگین قرار بگیرند
قوه قضاییه و حاکمیت هزینه فعالیت این افراد را به شدت بالا برده است