احتکار خودرو در یک زمین مسکونی در شهرستان لار استان فارس

احتکار خودرو در یک زمین مسکونی در شهرستان لار استان فارس