احساس غرور عطاءلله مهاجرانی و همسرش جمیله کدیور در لندن از انهدام بهپاد آمریکایی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، غروری که انهدام بهپاد آمریکایی توسط سپاه در عطاءلله مهاجرانی و همسرش جمیله کدیور که مقیم لندن پایتخت بریتانیا هستند ، ایجاد کرده است