احمدی نژاد به پوتین گفته از حکومت کنار برود چون حکومت با مدت غیرمتعارف و دائمی همان دیکتاتوری است‌

به قول کروبی، چرا اینقدر خائِفی مَرد؟ حرف اصلیت را بزن هزینه‌اش را هم بده. مثل اونهایی که ده ساله در حصرند‌..!

✍🏼حسن اسدی زیدآبادی

✍️ دیدگاه شما 🙏