احمدی نژاد و انتخابات

مهرداد شاکری

اگر از همین حالا بخواهیم یک چهره و یا جریان را برنده انتخابات آتی مجلس در اسفند ۹۸ بدانیم بدون شک احمدی نژاد و جریان منتسب به وی محتمل ترین برنده خواهد بود
سفرهای احمدی نژاد و سخنرانی های بدون خط قرمزش باعث شده که مردم خاطرات ۸سال ریاست جمهوری وی را فراموش کنند و وی را به عنوان یک اپوزیسیون تا حدودی برانداز و مخالف با حاکمیت بدانند.
احمدی نژادقطعا ازحاکمیت جدا نیست و با ژست جدیدی که گرفته و در صورتی که مردم فریب بخورند و پای صندوق های رای بیایند قطعا به استمرار نظام کمک نموده و برنده انتخابات ۹۸خواهد بود