احمدی نژاد و براندازی

محمد ارسلانی

محمود احمدی نژاد که در طول ۸ سال ریاست جمهوری خود
بیشترین حمایت ها را از علی خامنه ای رهبر ایران
در بین تمام روسای جمهور در دوره رهبری خامنه ای با خود به همراه داشت
و نظرات وی به نظرات رهبر ایران بسیار نزدیک بود
این روزها در حال سلسله افشاگری های خاص
و گاه دست اول علیه حاکمیت و نهادهای امنیتی می باشد
به نظر می رسد احمدی نژاد با توجه به اشراف امنیتی
که در مورد مسایل خاص امنیتی و سیاسی کشور دارد
از هم اکنون کار حاکمیت را تمام شده فرض می کند
و ترجیح می دهد با پیوستن به صفوف براندازان
در آینده سیاسی کشور و معادلات احتمالی آن
پس از فروپاشی احتمالی حاکمیت نقش مهمی داشته باشد
احمدی نژاد آگاهانه و با جدیت تمام
قصد دارد تا با حرکات براندازانه
فروپاشی حاکمیت را به جلو بیندازد
محمود احمدی نژاد نجات خود را در پیوستن به صفوف تحول خواهان و براندازان می داند
آیا حاکمیت میتواند احمدی نژاد را وادار به سکوت کند
یا ترجیح می دهد حذف فیزیکی وی را در دستور کار خود قرار دهد؟
باید منتظر ماند و دید که برنده نهایی جدال بین احمدی نژاد و حاکمیت چه کسی خواهد بود؟