احمدی نژاد و تنور انتخابات

مهرداد شاکری

در طی چند دهه گذشته
چند ماه مانده به انتخابات
موضع گیری های تند سیاست مداران
از جناح های مختلف
تا زمان برگزاری انتخابات
از طرف چهره های جنجالی سیاسی
جامعه را دچار هیجان های زودگذر اجتماعی و سیاسی نموده است
به لطف گسترش فضای مجازی
هر ساله به تعداد افراد جنجالی سیاسی در کشور ما افزوده میشود
و سیاسیون برای گرم کردن فضای انتخابات
حرفهایی تندتر از اپوزیسیون خارج از کشور بیان میکنند
موضع گیری های چند روز اخیر احمدی نژاد علیه حداد عادل
نشانه خوبی برای گرم کردن تنور انتخابات در کشور می باشد

✍️ دیدگاه شما 🙏