ادبیات شهادت راهی برای فریب دوباره مردم

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

دولت ابراهیم رییسی پیش از آنکه یک دولت عملگرا و موفق باشد

قطعا پوپولیست ترین و شعارمندترین دولت پس از انقلاب خواهد بود

حاکمیت محبوبیت و مشروعیت خود را به طور کامل در میان عامه مردم از دست داده است

برای کنترل و اداره کشور حاکمیت چاره ای جز باز تولید شعارهای دهه اول انقلاب ندارد

شهادت و فرهنگ شهادت به عنوان شعار اصلی حاکمیت در دولت رییسی انتخاب شده

و حاکمیت فکر میکند بازتولید این فرهنگ با ترویج شعاری آن می تواند از فروپاشی نظام خوداری کند

آنها که این روزها دم از شهادت میزنند

فقط قصد عوام فریبی دارند

و بیشتر از همه برای زنده ماندن حرص و طمع دارند