ارتش سایبری و قلع و قمع مخالفان رییسی

محمدهادی بازیاری

در حالی که ابراهیم رییسی در آستانه انتخابات سنگ فضای مجازی را به سینه میزند
و میخواهد با فرافکنی در مورد زیرساخت های فضای مجازی مردم را فریب دهد
مردم در فضای مجازی سعی دارند تا با آگاهی بخشیدن به یکدیگر
رییسی را از رسیدن به آرزوهای شومش بازدارند
اما ارتش سایبری وابسته به نهادهای امنیتی و حاکمیتی
ضمن رصد فعالیت مردم در فضای مجازی اجازه کوچکترین اظهارنظر
علیه ابراهیم رییسی را به مردم داخل کشور در فضای مجازی نمی دهند
و سعی دارند با تهدید و ارعاب مردم مانع از انتشار حقیقت شوند
به نظر می رسد ابراهیم رییسی در صورت پیروزی در انتخابات
عرصه را بر مردم در فضای مجازی چنان تنگ کند
که مردم از فعالیت در فضای مجازی پشیمان شوند

✍️ دیدگاه شما 🙏