ارز سهمیه ای، قفل زدن بر صف بازندگان بورس

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، با بازگشت ارز۲۵ هزارتومانی و بگیر و ببند های مرسوم دلالان ارزی، بانک مرکزی ، برای تقاضای ۲۲۰۰ دلاری سالانه ارز سهمیه ای قفل زنگ زده خود را نشان داد تا صف خرید دلار وبازندگان بورس را بشکند.

جواد رحیم پور در ادامه نوشت :

معلوم نیست این محدودیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما هرچه باشد، ظاهرا ارزش انتظاری ریال جز با تعطیلی بازار ارز سهمیه ای امکان محافظت ندارد.درواقع تحریم ها وسال ها سیاست دوری از تولید ،ریال را در صحنه اقتصاد پرشتاب جهانی ،بدون پشتوانه رها کرده است وکاهش مداوم ارزش ریال ،اعتبار از اقتصاد ایران برگرفته است وصف بازندگان را طولانی تر کرده است.

سیاست قفل کردن بازار، درواقع نشان دهنده خنثایی تمام سیاست های پولی ومالی موثر در عرضه وتقاضای ارز است واقتصاد ایران دچار تخلیه سیاستی شده است.سیاست های اقتصادی در جای نادرست خود اعمال شده است و متاسفانه بدتر از نادرستی اعمال سیاست، داشتن رویکرد نادرست دراعمال سیاست است. آخرین نمونه این کاربردها ی نادرست سیاست ،کاهش نرخ سود بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت بورس ودر نتیجه سوخت کردن آن بود.

چنین سیاست هایی حقیقتا در ذهن اکادمیک هیچ اقتصادانی خطور نمی کند ومنبع علمی ندارد هر چند ممکن است در ذهن مدیران اقتصادی نوسان گیر جایگاه برجسته ای داشته باشد.

اقتصادی که سفته بازی را در بورس رسمیت داد وبا عناوین ظاهرا مثبت مانند عمومی شدن بورس و هم عرضی ارزش سهام با ارزش دلار به آن وجهه بخشید، نمی تواند با بستن قفل زنگ زده خود بر خرید ارز سهمیه ای، سفته بازی را کنترل کند وسیاست های پولی ومالی را به جایگاه اصلی خود برگرداند وفضایی برای اعمال سیاست های اقتصادی باز کند.
اقتصادی که دولتش همانند مالک یک شرکت فقط به فکر ترازنامه خود است، برای جبران کسری منابع ، بازی اقتصادی را به هم زده است و جامعه را به دو گروه ناهمسان جمعیتی بازنده وبرنده تبدیل کرده است.

متاسفانه نوسان گیری نه تنها بر رفتار بازیگزان اقتصادی سایه انداخته است بلکه تنها منبع بسیج کنترل بازار در حوزه سیاست گذاری اقتصادی شده است.
دلاری شدن اقتصاد ایران وجایگزینی پول خارجی به جای پول داخلی در تنظیم نقدینگی ومتغیر های سرمایه گذاری وتقاضای بازار نشانه ای از حاکم شدن این رویکرد در تعادل بخشی موقت به بازارهای مختلف است.

قفل زدن بر تقاضای ارز سهمیه ای پاک کردن صورت مساله بحران تولید، ناکارآمدی بازارهای اقتصادی در بازتوزیع منابع وفرصت ها و.. است. قفل کردن خرید ارز سهمیه ای، نرخ ارز کف بازار را افزایش خواهد داد وتونل قاچاق ارز از منابع رسمی به اقتصاد غیر رسمی را در بازار داخلی باز خواهد کرد