ارسال ۱۰۶ تریلر کمک انسانی توسط سازمان ملل متحد به ادلب

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه ۱۰۶ تریلر کمک انسانی ارسال کرد

سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه ۱۰۶ تریلر کمک انسانی ارسال کرد. 

۱۰۶ تریلر حامل کمک های انسانی سازمان ملل متحد از گذرگاه مرزی جیلوه گوز در شهرستان ریحانلی استان حاتای وارد ادلب گردید. 

اعلام گردید : کمکهای انسانی موجود در تریلر در بین نیازمندان در شهر ادلب و مناطق روستایی اطراف توزیع خواهد شد.