ازبکستان شراکت استراتژیک با ترکیه را تقویت و توسعه می دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام شورای وزیران ازبکستان تصمیم مربوط به تقویت و توسعه شراکت استراتژیک با ترکیه را قبول کرد

به گزارش ت رت فارسی، تصمیم ازبکستان در مورد تقویت و توسعه شراکت استراتژیک با ترکیه از سوی شورای وزیران این کشور تصویب شد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی شورای وزیران ازبکستان، تصمیم ذیربط با ” تدابیر تقویت هر چه بیشتر شراکت استراتژیک و توسعه همکاریهای چند جانبه با ترکیه ” مورد قبول واقع شد.

براساس این تصمیم، برنامه فعالیتهایی که روابط بین ترکیه و ازبکستان را از نظر کیفیت به سطح جدید خواهد رساند، تصویب شده و یک شورای هماهنگی موظف به توسعه همکاریهای چند جانبه با ترکیه تشکیل یافت. شورا، اجرای برنامه فعالیتها را آنالیز و به اجرای فعالیت و پروژه‌ها یاری خواهد کرد.

ترکیه نیز تا پایان سال جاری در سمرقند سرکنسولگری باز خواهد کرد.