ازدواج موقت و بیراهه هایی با کلاه شرع

 

مهین دخت ایرانی 

 

یکی از مسائل و مشکلاتی که ازدواج جوانان را به تاخیر می اندازد از نظر کارشناسان اجتماعی و فرهنگی مسئله رواج

فحشا و روسپیگری است .زمانی که جوانی چه دختر و چه پسر احساس کند که می تواند نیازهای خود را اعم از

جنسی و عاطفی در قالبی جز خانواده ان هم بدون پذیرش مسئولیت تامین کند مسلما رفتن زیر فشار اقتصادی و

اجتماعی مسئله ازدواج که جامعه و عرف به او تحمیل می کند ی معنا است

آنچه در جامعه ایران شاهد آم هستیم شیوع نسبی روسپیگری و فحشا در میان جوانان است که هویت فرهنگی و

خانوادگی مارا تهدید میکند

اینکه این مسئله می تواند چه پیامدهای فردی و اجتماعی داشته باشد نیاز به بررسی های ریشه ای و عمیق دارد اما

آنچه به عنوان پیامد ان به شدت احساس می شود مسئله تنوع طلبی جنسی است چه در قالب شرعی و چه در قالب

غیر شرعی

اکنون در فضای مذهبی کشور با نوعی روسپیگری مواجه هستیم تحت عنوان صیغه

ازدواج موقت با تمام بحث های چالش برانگیزی که دارد از طرف علمای اسلامی پذیرفته شده و مورد تایید است که

اتفاقا اجرای صحیح ان،آنطور که شرع معرفی میکند می تواند بسیاری از فشارهای روانی و جنسی تحمیل شده بر

افراد دارای شرایط خاص را رفع نماید. از امام معصوم(ع) نقل شده که درباره متعه فرمودند: برای کسی که خداوند

او را با ازدواج (دائم) بی نیاز نفرموده متعه کاملا و بی قید و شرط حلال است تا با آن پاکدامنی خود را نگاه دارد اما

اگر ازدواج (دائم) کند و از متعه بی نیاز گردد در مواردی که مرد دسترسی به همسر (دائمی اش) ندارد متعه برایش

(جایز است. (کلینی، الکافی، ج۵ ،ص۴۵۲ ، حدیث شماره ۲ و حر عاملی، وسائل الشیعه ، ج۲۱ ، ص۲۲

اما متاسفانه آنچه متاسفانه در این فضا شاهد ان هستیم با آنچه که شرع می گوید متعارض است و حتی با روشن

شدن پیامدها و اشکلات روانی و اجتماعی ان گویا بسیاری بر عقل و دیده های خود مهری زده اند برای ندیدن

ازدواج موقتی که می بایست با رعایت اصول ان راهی باشد برای آرامش و تخلیه روانی و جنسی فرد .شده است بازار

کسب و کار عده ای چه کسانی که عرضه می شوند و چه کسانی که برآنها عرضه می شود. و می بینیم که بازار تبلیغات

این فضا هم بسیار داغ است و در قالب صیغه ی ساعتی ،هفتگی،ماهیانه خدمات ان ارائه میشود!!! و از همه عجیب تر

و خنده دار تر صیغه ساعتی است

اینکه شخص و زنی که فطرتا وجود او پس می زند تعدد روابط را،اینکه زنی که در وجود خودش عمیقا تعلق به یک

مرد را احساس می کند بتواند روزانه همسر چند نفر باشد اگر فاحشی سازی نیست پس چیست؟؟؟ اینکه عده ای با نام

مذهب و دین از نیازهای مالی و جنسی و عاطفی قشری آسیب دیده و آسیب پذیر تحت عنوان زن بیوه و مطلقه سو

استفاده می کنند ان هم با شعار رفع فشارهای جنسی حاکم بر جوانان که امکان ازدواج برایشان فراهم نیست اگر رواج

روسپیگری اسلامی و فاحشه سازی جنسی نیست پس چه می تواند باشد

حال بماند این نوع تفکر که هر جوانی که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای ازدواج مواجه است به جای تسهیل

شرایط ازدواجش رو به صیغه ساعتی و ارضای نیاز شهوانی خود بپردازد چه تبعات روانی و اجتماعی می تواند داشته

باشد و اساسا افراط در ان خود زمینه ای بشود برای تنوع طلبی و عدم پایبندی به خانواده ای که بعدها به ان متعهد

می شود

در این نوع تفکر که من باورم این است که اساسا با تفکر اسلامی که همیشه مبنای ان توجه به فطرت و درون افراد

است تا غرایز آنها مخالف است نگاه به قشر زنان آسیب پذیر و سرپرست خانوار نگاهی آلوده است که از ارزش زن می

کاهد و جایگاه او را تزلزل می بخشد .و این تفکر ضد فرهنگی وضد ‘ دینی به طور قطع متعلق به افراد متحجری است

که صرفا ظواهر شرع را می فهمند بی آنکه در نظر بگیرند شرایط حاکم و تبعات آم را

و چقدر دردناک است زنی که باید قلبش و روحش متعلق به یک نفر باشد زنی که باید در چارچوب خانواده خود را به

مردی عرضه کند که قلب و روح او را تماما تسخیر کرده است زنی که باید تجلی زیبایی و رحمت خداوند باشد بشود

وسیله ی هوسرانی مردانی که عمیقا نه دین را فهمیده اند و نه زن را

البته باید اذعان داشت که ازدواج موقت به شول صحیح ان و در موارد خاص ان هم نه با نگاه صرفا جنسی می تواند

راه گشا باشد تردیدی نیست اما اینکه عده ای این مسئله را بکنند برای ارضای بیماری شهوت خود فاجعه ای است که

اگر با ان برخورد نشود می تواند به جای آنکه باعث تحکیم بنیان خانواده شود باعث فروپاشی اصلی به نام تعهد باشد

چنانکه می بینیم شرع و روایات نیز افراط در این مسئله را نهی می کنند .چنانکه امام کاظم می فرمایند:” در متعه

“زیاد روی نکنید و بر برپایی سنت رسول الله عمل کنید

کسانی که با دین برای این دنیایشان تجارت میکنند غافل از انکه خداوند شنوای بیناست