از آقای روحانی دیگر نباید انتظاری داشت / از انکار واقعیت تا دیرفهمی مشکلات!

✍️ یاشار سلطانی

طی چند وقت اخیر بحران های عدیده‌ای که از قبل قابل پیش‌بینی بود سرباز زده است؛

از بحران ارزی، بحران کرونا، بحران کنکوری‌ها، بحران معیشت، بحران مسکن گرفته تا بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی که شرایط کشور را دچار استیصال کرده است.

اما در میان ملغمه‌ای از این بحران‌ها؛ دغدغه رییس جمهور و دفتر ایشان حذف طرح ویژهجماران بوده تا بتوانند ساختمان غیر مجاز در حال ساخت نهاد ریاست جمهوری را به اتمام برسانند.

بخاطر جلوگیری شهردار تهران از این تخلف آشکار نهاد ریاست جمهوری؛ او را دیگر در هیات دولت راه نمی‌دهند و شورایعالی شهرسازی را برای تغییر بافت یکی از معدود مناطق روستایی و سبز تهران را تحت فشار قرار دادند.

زمانی که همه از شیوه جدید کشورخواری به بهانه وقف نوشتیم و ظرف ۴۸ ساعت کوه خواران و جنگل خواران را با حرکت مدنی و مردمی به عقب راندیم؛ آقای رییس جمهور می‌گوید: کدام دماوند خواری و جنگل خواری؟ این شایعه سازی ها کار دشمن است!

آقای رییس جمهور!


میدانم از پشت پرده حذف طرح ویژه جماران اطلاع دارید. چون صحنه گردان آن تخلف حضرتعالی هستید. اما شاید صبح جمعه از واقعیت‌های وقف کوه دماوند و جنگل خواری اوقاف هم مطلع شدید