از انتخابات نمایشی تا محاکمه نمایشی

راه سبز امید

وزیر بهداشت از محتکر ۲۰۰ میلیون ماسک به رئیس جمهور شکایت کرد.

اما دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی دارد فردی به نام رضا ستوده را که در کیفر خواست ادعا شده پزشک عمومی است به اتهام در اختیار داشتن و تلاش برای صادرات دو میلیون ماسک و دو هزار تب سنج محاکمه می کند!

آیا این یک محاکمه نمایشی و مسخره برای گم کردن رد محتکران اصلی نیست؟

در همین ابتدای محاکمه مشخص شده که متهم پزشک نیست

و قاضی گفته این موضوع را هم بررسی می کنیم

اگر این ادعا درست باشد اتهام جعل عنوان هم به اتهامات او در کیفر خواست افزوده می شود.

همین عجله در مرحله بازپرسی و تشکیل پرونده

و بی خبری بازپرس و قاضی از شغل متهم

نشان دهنده صوری بودن این محاکمه

و پرونده سازی برای پنهان کردن رازهای پشت پرده شیوع کرونا در ایران است.