از جان محمدنوریزاد چه می خواهید

✍️محمد هادی بازیاری

خبرهای بسیار بسیار نگران کننده ای در مورد وضعیت سلامت محمد نوریزاد به گوش می رسد
خبر تزریق ۸ آمپول نامشخص به آلت تناسلی وی و اعمال شکنجه در حق او
باعث نگرانی همه مردم خصوصا فعالان مدنی و سیاسی شده
محمدنوریزاد قطعا می توانست امروز در حاشیه امن زندگی کند
و کاری به کار دردهای بی درمان مردم و کشور نداشته باشد
اما حس وطن دوستی او باعث شده تا خود را
وقف مردم و کشور کند و از مشکلات مردم بگوید
محمد نوریزاد گناهی مرتکب نشده که سزاوار مجازات باشد
کاش حاکمیت دست از سر وی بر دارد
حق دلسوزان مردم و کشور این نیست
بگذارید مردم نفس بکشند
آزادی نوریزاد اولویت همه آزادیخواهان است