از حقوق معوقه کارگران هفت تپه تا ترکمنچای‌فوتبال

چگونه ۱۶۵میلیارد تومان برای ۶بازی به ویلموتس پرداخت می‌شود اما به حقوق کارگران را رسیدگی نمی‌شود!!!