از دلایل استقبال این روزهای مردم از تاج زاده و احمدی نژاد…

✍️ حبیب رمضانخانی

انتخابات ریاست جمهوری امسال، مسلما از چند نظر برجسته و متفاوت خواهد بود. یکی از این موارد تابو شکنی ها و چالش هایی هست که توسط آقایان احمدی نژاد و تاج‌زاده صورت می گیرد که در یک مورد رسما انگاره تقابل با شورای نگهبان می رود. بی شک این چالش و صحبت های دیگر این دو بدون پشتوانه و از روی احساس نبوده و دو طرف اتفاقا با ذکر این مطالب نظر گروه هایی را به خود جلب و بیشتر برجسته می شوند. حال دلیل این دیده شدن و استقبال گروه های مختلف از آقای احمدی نژاد و تاج‌زاده که اتفاقا هیچ سنخیتی از نظر پایگاه و اندیشه با هم ندارند، را در ادامه می آوریم:

۱. در گذشته اکثر داوطلبان برای اینکه گوشه چشمی از شورای نگهبان برای تایید خود بگیرند، در این برهه سعی می کردند بر روال و خواسته آن ها قدم برداشته و انتقادی از شورای نگهبان نداشته باشند. ولی این دوره شاهد هستیم که چگونه در دو سمت مخالف، اقای تاج زاده و احمدی نژاد، یکی از برنامه خود مبنی بر تلاش بر حذف نظارت استصوابی می گوید و دیگری رسما شورای نگهبان را تهدید به تحریم انتخابات می کند! این شورا که در منظر مخالفان از عوامل اصلی ایجاد محدودیت ها و تنزل سطح آزادی ها تلقی شده، هرکس که مقابلش بایستد و تعظیم نکند را می ستایند و استقبال می کنند.

۲. شاید علت اصلی استقبال برخی، تابو شکنی ها و زیر سوال بردن ساختاری هست که گاهی مخالفان خارج نشین سال ها به دنبال طرح و رسانه ای کردن آن بودند. ولی امروز به لطف ایشان و در وزارت کشور رخ می دهد. پس آن را مغتنم شمرده و روی آن مانور می دهند.

۳. در این بین احمدی نژاد که بر روال گذشته، با شعارهای هیجانی و عامه پسند سوار بر موج هیجان اقشار پایین دست شده و دسته بندی مظلوم و ظالم را ساخته، با طرح این مطالب و ادعاها در چشم آنان بسان رهبری شجاع و پرجرأت تداعی می شود که به دنبال گرفتن حق توده ها از اشراف و اقلیت زیاده خواه می باشد. در نتیجه هر خط قرمزی که زیر پا گذاشته می شود، برایشان حکم احقاق حق مردم معنی شده و بیشتر دل در گرو او می دهند.

۴. در مورد بیانیه و اهداف اعلامی آقای تاجزاده بایستی خاطر نشان کرد، آنچه امروز، آن هم در مقابل صدها دوربین و در وزارت کشور علنی فریاد زده می شود، خواست و اهداف جریان اصلاح طلبی هست که تا امروز در خفا و در جلسات خصوصی نیز با ترس و انواع محافظه کاری طرح می شد و در متن جامعه و ظاهر امر بسیار تعدیل شده مطرح می گردید. ولی امروز تاج زاده آن را علنی کرده و خود را نماینده راستین این جریان قلمداد می کند که بر حلقه اصلی اصلاح طلبان که استمرار طلب خطاب شده اند، خروج کرده و به بودن در قدرت به هر شیوه ای تن نداده است. از این بابت فردی شجاع و فراتر از معامله برای بودن در قدرت تصور می شود. در ضمن می دانند که با طرح این خواست ها، مسلما او رد صلاحیت شده و تکلیف برای حضور اصلاح طلبان راستین در انتخابات تمام خواهد شد. و این ها از دلایل برخی برای استقبال و همراهی با ایشان است.

۵. سال ها کم نبودند افراد عادی که به خاطر بر زبان آوردن یا نگاشتن مطالبی در نقد انتخابات و شورای نگهبان انواع برخوردها را دیده و گاهی حکم های سنگینی گرفتند، ولی امروز این دو شخصیت با عبور از بسیاری از این خط قرمزها، آن همینه و ترس را شکسته و راه را برای منتقدان هموار کرده اند. از این بابت برخی از مردم از این سخنان استقبال کرده و در ادامه برای طرح بیشتر موضوعات چالشی، برایشان کف زده و هورا می کشند!

۶. طرح موضوعات چالشی و زدودن آن تقدس از جایگاه برخی نهادها توسط این دو که خود عمری در بلندمرتبه ترین جایگاه ها بوده اند، انگاره اختلاف عمیق و گاه گسست بزرگ در داخل حاکمیت تعبیر می شود. این برای دو گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ گروه اول که خارج نشین بوده و از هر حربه ای، از ترامپ تا سخنان جنجالی احمدی نژاد در جهت ضربه زدن به نظام استقبال می کنند. گروه دوم منتقدان و آگاهان داخل هستند که این ها را نشانه ای برای تغییر رویکرد و اصلاح وضعیت موجود می بینند.

۷. در آخر بایستی توجه داشت، همانگونه که عمری مسئولین از جایگاه و نقش مردم برای منافع خود و جناحشان سواستفاده کرده اند، مردم نیز گاهی این موارد را مغتنم شمرده و برای رسیدن به اهداف خود و برجسته کردن اعتراض خود از سیاستمدارن و اختلافاتشان این چنین بهره برداری کرده و برای نیل به اهداف خود، آن ها را تشویق کرده و سیاهی لشگر تشکیل می دهند!