از مستضعفین، تا بنیاد مستضعفین!

نه اینجا فلسطین است و نه این تصویرِ تخریب خانه ساکنان نوار غزه توسط اسرائیل…

اینجا ایران است و این بلدزر که خانه این مستضعفین و محرومان را بر سرشان آوار میکند

از طرف یکی از سرمایه دارترین نهادهای نظام است، که اتفاقا نام مستضعفین را یدک میکشد!

وقتی قرائتی از اسلام را به خورد شما می دهند، که به موی سر زنان در شهرهای بزرگ حساس است اما به پای برهنه آنان در مناطق محروم وحاشیه ها بی توجه است، به آن شک کن!

اسلامی که به عدالت نرسد، کفری است که لباس توحید به تن کرده است!