از کدام امنیت حرف می زنید؟

مهرداد شاکری

تعلیق حق رای جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد
و هم ردیف شدن نام ایران با کشورهای
کومور ، نیجر، کنگو،لیبی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی،سائوتومه و پرنسیپ
به عنوان کشورهای بدهکار به سازمان ملل
و ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی با ۱۶میلیون دلار بدهی
بیشترین بدهی را در بین بدهکاران به سازمان ملل دارد
نشان از عمق فاجعه در طول این ۴۲ سال عمر جمهوری اسلامی دارد
کشوری با بی نهایت ثروت های ملی و توان اقتصادی
از پرداخت یک حق عضویت ساده عاجز مانده است
حالا شما بگویید برد موشکهایتان به چند هزار کیلومتر رسیده
شما بگویید عمق استراتریک ایران تا شاخ افریقا رفته
شما بگویید امنیت داریم
از کدام امنیت حرف می زنید وقتی حتی توان یک تعامل ساده با دنیا را ندارید؟
این میزان فقر و فساد و تحقیر جز در جمهوری اسلامی
در هیچ حکومتی سابقه ندارد