استارت مجدد “عملیات انتشار هماهنگ” برای آقا محسن

شنیده ها

خبرهای همراه با عملیات انتشار سنگین برای محسن رضایی که از اسفندماه آغاز شد، در هفته‌های گذشته به دلایلی نامعلوم متوقف شده بود.

این در حال است که ساعاتی پیش مطلبی از آقا محسن بصورت همان مدل انتشار یافت، تا شاهد استارت مجدد این برنامه بعد از مدتی تعلیق باشیم.

به نظر می رسد در برخی ستادها، افرادی به عنوان واسطه گر با گرفتن مبالغی کلان و ارائه یک چندم آن به طرفهای مقابل، کار انتشار خبر در این ستادها را بر عهده گرفته اند و حضور این واسطه های اضافی، چه بسا به ایجاد بدبینی بین دو طرف منجر می شود.

در حالیکه رسانه‌ها، اشخاص و جریانات سیاسی، سالیان سال همواره در فضای قانونی و شفاف با یکدیگر کار کرده‌اند و حضور چنین جریانات احتمالی، علیه چنان فضایی است.