استعفای قریب الوقوع محسنی اژه ای از معاون اولی قوه قضائیه

شنیده ها حکایت از آن دارد که احتمالا محسنی اژه ای بزودی با بهانه بیماری از کار در قوه قضاییه ایران استعفا دهد.

فشارهایی بر وی برای استعفا از طرف سازمان اطلاعات سپاه وارد می شود.

رد پای محسنی اژه ای در بسیاری از مفاسد در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه به چشم می خورد.

علاوه بر آن نقش او در فراری دادن خاوری و همکاری با برخی از متهمان اقتصادی برای بسیاری از دست اندرکاران امر محرز شده است ، اما برخورد با وی را در شرایط فعلی به مصلحت ندانسته و مترصد دست یافتن به فرصت مناسب جهت برخورد با او هستند.