استفاده از «خانه های مصادره ای» برای ستاد رئیسی؟

شنیده ها

نصب بنرهای بزرگ در نمای این ساختمان هایی که به گفته همسایه ها، خالی از سکنه است این شائبه را تقویت می کند که این ساختمان های قدیمی بواسطه افراد مسئول در دو نهاد حکومتی به افراد حاضر در ستاد ابراهیم رئیسی واگذار شده است.

صفرعلی براتلو، رئیس حراست بنیاد مستضعفان که دو هفته پیش طی حکمی از سوی علی نیکزاد به عنوان رئیس ستاد استان تهران رئیسی منصوب شده از جمله واسطه هایی است که به نظر می رسد نقش قابل توجه ای در استفاده از خانه های مصادره ای برای تبلیغات انتخاباتی رئیس قوه قضائیه را ایفا کرده است.