«استمعارپیر» / ابراهیم ملکی

 

انگلستان یکی ازعجیب ترین دستگاه های جاسوسی دردنیاست. برای جلب همکاری وبهره برداری سراغ کسانی می رود که داعیه علم وبرتری جویی دارند واین علم ودانش را برای تامین منافع زندگی مادی خود می خواهند. این دستگاه اعوان وانصار خود را ازبین اینها برمی گزیند ودلیل آن هم روشن است‌‌؛ چراکه این گروه شکم پرست بدنبال آن هستند که منافع آنها را تامین کند وبرای بدست آوردن شهرت ومقام ومال دست به هر کاری می زنند.
پس از نهضت تنباکو که موجب شد تا به سازمان روحانیت روحیه ونیرویی تازه بخشیده شود و روحانیت دوباره پا به میدان سیاست گذارد، پس از گشایش دارالفنون توسط امیر کبیر وگسیل دانشجویان ایرانی به خارج ازکشور وتاسیس چاپ وانتشار، روزنامه ها ومجلات درکشور بویژه پایتخت محیطی تازه ازتفکر واندیشه شده بود وروحانیت گسترش این نهضت بیداری را برای موقعیت تاریخی خودش بس خطرناک می دید تا حدی که حتی اقدامات واندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی را که ازدرون همان حوزه بیرون آمده بود نتوانست تحمل کند وسازمان روحانیت اورا متهم به کفر والحاد وزندقه کرد. وجالب اینکه ازآنطرف روشنفکران انگلیسی که شناسنامه ایرانی درجیب داشتند اما کاملا پیرو فرهنگ غربی بودند وقتی سید را درمیدان مبارزه دیدند وی رامتهم کردند به فرمانسوری وسرسپردگی به بیگانه.
استعمار زیرک وپنهان انگلیس که درزمان صفویه سایه شومش را برمیهن ما گسترانیده بود همواره توسط نوکران داخلی وخارجی اش تلاش می کرد تا همه اقدامات وانقلابات وتحولات چندصد ساله اخیر ایران را به خودش نسبت بدهد. روشنفکران جاهل یا سرسپرده ایرانی نیز با دامن زدن به این جو بعنوان محقق وتاریخ نویس همیشه آب به آسیاب دشمن ریخته اند وجالب ومسخره وخنده آور اینکه همه اکسیون و راکسیون (عمل وعکس العمل )ها را به انگلیس نسبت میدهند. قرار داد تنباکو به نفع انگلیس بود، پس فتوای تحریم تنباکو همدرخط انگلیس. انقلاب مشروطه کارانگلیس بود وسپس ضدانقلابی شیخ فضل الله نوری باعنوان مشروعه وضد مشروطه هم کار انگلیس بود. سید جمال الدین اسدآبادی افغانی روسی بود ودرجهت منافع آنها وضد انگلیس بود سپس همین سید جمال الدین نوکرسرسپرده انگلیس بود. مصدق با ملی کردن صنعت نفت به نفع روسیه وبرضد انگلیس عمل کرد وسپس همین مصدق را تاریخ نویسان استعماری سرسپرده انگلیس معرفی می کنند و مینویسند که هنگام پیشنهاد نخست وزیری به مصدق وی خواسته است که شاه ابتدا موافقت انگلسیها را بگیرد. باری اینقدراین مزدوران با مزد وبی مزد استعمار دراین صدسال تلاش کرده اند ودراین قرن اخیر بازور هزاران خروار تبلیغ مکتوب وهزاران ساعت تبلیغ صوتی تصویری که هرچه داشته ایم را به انگلیسها نسبت بدهند، غافل ازاینکه همه این تبلیغات موجب بزرگ کردن دشمن وتضعیف ومنفعل کردن ملت مان شده وخواهد شد. لذا هرانقلاب وشورشی وجنبشی ازخود ملت بوده اما می توان گفت که هرضد انقلاب وضدجنبش کار استعمار پیربویژه بریتانیای کبیر بوده است یا به هرشکلی درآن شورش وجنبش وارد شده که بتواند منافع خود راحفظ کند.