اسحاق جهانگیری ۷ عضو «شورای راهبری» ستاد انتخاباتی‌اش را انتخاب کرد

شنیده ها

اسحاق جهانگیری طی حکمی هفت نفر زیر را به عنوان اعضای «شورای راهبری» ستاد انتخاباتی‌اش انتخاب کرد.

۱ _ فاطمه پهلوانی
۲ _ محمدرضا جلائی‌پور
۳ _ حسین مرعشی
۴ _ شهیندخت ملاوردی
۵ _ محمد نعیمی‌پور
۶ _ سیدرضا نوروززاده
۷ _ رضا ویسه

این شورا ریاست و ساختار ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری را تعیین می‌کنند.