اشتری و گودرزی به دنبال راه اندازی یک برنامه اینترنتی جهت استارت و هدایت کمپین سازی !

شنیده شده وحید اشتری و میلاد گودرزی به دنبال راه اندازی یک برنامه اینترنتی جهت استارت و هدایت کمپین سازی و حرکت های جمعی مردمی هستند

این دو در صحبت های خود اعلام کرده اند که به دنبال راه اندازی چیزی مانند برنامه “تبلت” مسیح علینژاد که به دنبال ایجاد حرکت ها و کنش های اجتماعی در مسائل اجتماعی باشد ، هستند

آنها به دنبال نسخه مشابه برنامه علینژاد جهت تحریک مردم برای فشار به برخی مسئولان ، ایجاد کمپین و تجمعات مردمی در مسائلی که مرتبط با عدالت اجتماعی و تهیه فیلم و گزارش از این فشارها و کمپین ها جهت تبلیغ و گسترش چنین حرکت های جمعی هستند تا دامنه نفوذ خود را نیز گسترش دهند.

گسترش دامنه نفوذ این افراد و لیدرسازی از آنان در کنش ها جمعی، به طوری که علاوه بر فشار مجازی توان فشار در فضای حقیقی از طریق حرکت های مردمی را داشته باشند از جمله اقدامات این حرکت های جمعی می باشد.