اصرار خامنه ای بر ادامه کودتاهای انتخاباتی

محمد ارسلانی

انتخابات در ایران با وجود شورای نگهبان و سازمان اطلاعات سپاه
به عنوان فیلترینگ عبور کاندیداهای ذوب در ولایت
هیچ معنی و مفهومی جز دیکتاتوری محض ندارد
حاکمیت از نظر روانی در طی دهه های گذشته به خوبی یادگرفته است
چگونه مردم را به پای صندوق های رای بکشاند
علی خامنه ای رهبر ایران که برای مشروعیت بخشیدن به ولایت مطلقه فقیه
در سطح جهانی به حضور حداکثری مردم در انتخابات نیاز مبرم دارد
انتخابات را مهندسی می کند
خامنه ای در هراس از دست دادن قدرت دیکتاتوری اش
بر مهندسی بودن انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری تاکید نموده است
خامنه ای در ادامه کودتاهای انتخاباتی خود به یک کودتای دیگر می اندیشد
کودتایی که تا زمان مرگ خامنه ای قطعا بارها تکرار خواهد شد