بخشی از اصلاح طلبان و سندرم استکهلم

محمدهادی بازیاری

حمایت بخشی از بدنه جریان اصلاحات
از ابراهیم رییسی را
با هیچ متر و معیاری نمی شود بیان کرد
به نظر می رسد این بخش از بدنه اصلاحات
دچار سندرم استکهلم شده اند
اما سندرم استکهلم چیست؟

سندرم استکهلم یک عارضه یا بیماری روانی است. شاید پیش آمده است که در زندگی خود یا اطرافیانتان افرادی را مشاهده نمایید که هرچند از طرف فردی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می‌گیرد اما با این وجود وی این فرد را دوست دارد.

نحوه رخداد این سندرم چگونه است؟

در سندرم اسستکهلم نیت قبلی برای ایجاد رابطه دوستی نه در فرد شکنجه گر و نه در فرد قربانی وجود ندارد. مثلا در مورد گروگان و سارق، ذهن طرفین به دنبال بقاست و در این حالت است که سندرم استکهلم شکل می گیرد

وقتی فرد شکنجه گر یا گروگانگیر، به قربانی خود اندکی محبت نشان می دهد، قربانی آنها را به عنوان خصایص مثبت وی درک می نماید. مثلاً، وقتی گروگانگیر به قربانی خود اجازه استحمام، غذا خوردن، و دستشویی رفتن را می دهد راه برای بروز عارضه سندرم استکهلم باز می‌شود. شاید گروگانگیر مدتی از گذشته تاریک خود حرف زند و موجب بروز احساس همدردی قربانی خود شود. نکته بسیار مهم این است که در سندرم استکهلم، قربانی برای اینکه نجات یابد همه چیز را از دریچه چشم گروگانگیر خود می‌بیند و سعی می کند هر آنچه که او را خوشحال می‌کند انجام دهد. یقیناً چنین رفتارهای مثبت از سوی قربانی، چرخه ارایه رفتارهای مثبت بین گروگانگیر و قربانی را به وجود می آورد و آنها را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می کند.