اصولگرایان با پروژه “سرهنگ” و “لوله” به جنگ قالیباف رفته اند؟

انتخاب رئیس مجلس به‌شدت زیر چتر ادبیات غیرسیاسی رفته است. علتش هم این است که یکی از نامزدهای اصلی این پست ۱۲ سالی شهردار پایتخت و قبل از آن هم فرمانده پلیس بوده است.

او که گویا می‌خواهد مجلس را هم این‌گونه اداره کند، از این نوع مدیریت به شکل مثبت یاد می‌کند؛ برعکس رقبایش که از این ادبیات برای زدن رقیب استفاده می‌کنند.

البته این اشاره به سابقه قالیباف در وجه منفی از سوی رقبای درون‌ جناحی‌اش یک علت دیگر هم دارد.

رقبای قالیباف به‌ویژه میرسلیم و طیف مؤتلفه به یادشان مانده که ادبیات «سرهنگ» و «لوله» سال ۹۲ برای روحانی جواب داد.

حالا آنها همان شیوه را به کار بسته‌اند، شاید رقیب را از میدان به در کنند؛ با یک تفاوت که آن بار قرار بود مردم به رقیب رأی ندهند اما این بار معلوم نیست که نمایندگان چندان مشکلی با ماجرای سابقه نظامی‌گری و شهرداری قالیباف داشته باشند.