اصول گرایان نمی خواهند تحریم ها در دوران حسن روحانی لغو شوند

✍🏻اکبر گنجی

همه اصول گرایان به مذاکرات وین در مورد بازگشت به «برجام لعنتی و خائنانه»- به گفته آنان- حمله می کنند.

آنان دستکم قصد ندارند که تحریم ها در زمان روحانی برداشته شود.

خبرگزاری فارس- متعلق به سپاه- به نقل از یک مقام آگاه نوشته که اولاً آمریکا می بایست کلیه تحریم های هسته ای و غیر هسته ای را بر دارد.

ثانیاً: راست آزمایی لغو تحریم ها حداقل ۳ تا ۶ ماه طول می کشد.

رئیس جمهور اصول گرای بعدی در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ کار خود را آغاز خواهد کرد.

ایران و ایرانیان را در بدترین وضعیت گرفتار تحریم هایی کرده اند که فقط و فقط مردم هزینه آن را می پردازند.

اما فقط برایشان مهم است که لغو تحریم ها به نام این دولت تمام نشود.

معلوم است که آمریکا این دو شرط را مطلقا نمی پذیرد.

آیت الله خامنه ای که فصل الخطاب اصول گرایان است، به جای منافع ملی، به فکر یکدست کردن حکومت است.

مجتبی خامنه ای اصول گرایان را هماهنگ می سازد.