اعتراف ایران به شکل گیری آرایش جدید در منطقه بر علیه خود

 

مهرداد شاکری

علی لاریجانی رییس مجلس ایران در تازه ترین اظهار نظر خود

در مورد مسائل منطقه و جهان شکل گیری یک آرایش جدید در منطقه را غیرعادی توصیف کرد

این آرایش که به رهبری امریکا و اسرائیل بر علیه ایران

در منطقه و جهان در حال شکل گیری و تکمیل می باشد

سعی دارد جهان را نسبت به خطر رفتار پر خطر حاکمیت و سپاه در منطقه آگاه نماید

این آگاه سازی علاوه بر تحمیل هزینه های سیاسی و اقتصادی بر ایران

باعث خواهد شد کشورهای منطقه و جهان بر سر تغییر حاکمیت در ایران

با هم به یک اجماع جهانی دست پیدا کنند

امریکا و اسراییل شاهراهای حیاتی مالی حاکمیت را بسته اند

و اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند

تغییر رفتار حاکمیت میتواند این آرایش جدید را بر هم بزند

هر چند امیدی به تغییر رفتار حاکمیت وجود ندارد

 

نگام ، ناگفته های ایران ما