اعتراف فرمانده سپاه به فساد با فرافکنی

 

 

مهرداد شاکری

 

این که سران نظام به فساد اداری گسترده در کشور اعتراف می کنند هر چند قدمی رو به جلو

اما دیر می باشد

اما اینکه بخواهیم این فساد گسترده را به عوامل نفوذی ارتباط دهیم خودش فرافکنی و انکار واقعیات است

سپاه به عنوان تامین کننده بخشی از امنیت کشور

وقتی این فساد را به دوش نفوذی ها می اندازد

به ناتوانی خود اشاره کرده

چرا که اگر دستگاه های مختلف کار خود را درست انجام داده بودند اکنون

کشور در دام فساد گرفتار نبود

فرمانده سپاه با فرافکنی دارد از ناتوانی سپاه سخن می گوید

 

پایگاه خبری / تحلیلی نگام