اعطای وزارتخانه‌ها و مناصب دولتی به سپاه در دولت رئیسی؛ آینده جمهوری اسلامی سپاه پاسداران است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامهمزمان با مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، “بنیاد تونی بلر برای تغییر جهانی” مقاله ای به قلم سعید گلکار و کسری اعرابی، دو پژوهشگر این بنیاد درباره صعود بی سابقه سپاه پاسداران در قدرت با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی منتشر کرده است.

به نوشته رادیو بین‌المللی فرانسه، نویسندگان این پژوهش از جمله پیش بینی کرده‌اند که شماری از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی و همچنین تعداد قابل ملاحظه ای از صدها مقام عالیرتبه دولتی به فرماندهان، اعضا و گماشتگان سپاه پاسداران تعلق خواهند گرفت.

به این ترتیب، به نوشته نویسندگان مقاله سپاه پاسداران ریشه‌ها و سلطه خود را علاوه بر دولت آشکار در دولت اعماق نیز توسعه خواهد داد و دسترسی آن به منابع قدرت بیش از گذشته خواهد بود.

به گفته سعید گلکار و کسری اعرابی هدف ابراهیم رئیسی در مقام جدید اعطای هر چه بیشتر قدرت و وزارتخانه‌ها به سپاه پاسداران است و قدرت‌گیری هر چه بیشتر سپاه پاسداران به سود ابراهیم رئیسی و شخص رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، است.

به گمان نویسندگان مقاله، رهبر هشتاد و دو ساله و بیمار جمهوری اسلامی سرگرم تحکیم مبانی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تضمین بقای آن پس از مرگ وی است. این وظیفه را خامنه‌ای بر عهده سپاه پاسداران نهاده که دائماً وفاداری خود را به آنچه وی “نظام” می‌نامد نشان داده است.

تقویت و گسترش سپاه پاسداران در عین حال به سود ابراهیم رئیسی نیز خواهد بود. زیرا، رئیسی در پی تحکیم مبانی اصلی قدرت خود پس از مرگ خامنه‌ای و انتخاب خویش به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی است. به گفته سعید گلکار و کسری اعرابی، ابراهیم رئیسی خوب آگاه است که برای رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی بیش از هر زمان به حمایت سپاه پاسداران محتاج است به ویژه آن که اعتراضات اجتماعی علیه نظام اسلامی بی وقفه در حال گسترش است و سپاه پاسداران دست آهنین خامنه ای و “نظام” برای سرکوب مردم عاصی است.

به نوشته سعید گلکار و کسری اعرابی نه فقط سپاه پاسداران نقشی کلیدی در انتقال قدرت به رهبر آینده جمهوری اسلامی ایفاء خواهد کرد، بلکه هیچ تغییر محتملی در جمهوری اسلامی بدون نقش و مداخله مستقیم و فزاینده سپاه پاسداران قابل تصور نیست به طوری که نویسندگان مقاله نوشته اند : “آینده جمهوری اسلامی سپاه پاسداران است.”