افتضاح تایید صلاحیت ها در انتخابات شوراها

شنیده ها

بنا بر اخبار واصله تاکنون شاهد شکایت ۶۵ داوطلب انتخابات شوراها به دلیل دریافت رشوه ٣ تا ۴ میلیارد تومانی برای کسب تایید صلاحیت ها بوده ایم این مسئله به گونه ای مفتضحانه بوده که گردش کار پیدا کرده و در نهایت به بیت رهبری نیز راه پیدا می کند.

این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که بنا بر گزارشات واصله طرف رشوه شامل گروه هایی در نهادهای نظارتی و امنیتی بوده و برخی افراد خاص نظامی در این پروسه به عنوان متهم اصلی درگیر هستند به گونه ای که گزارش این مسئله به طور مستقیم به مسئولین ارشد نظام نیز داده شده است.

انتخابات شوراها همیشه قسمت مغفولی از جریان انتخابات کشور بوده و ساز و کارهای جاری در آن نیز محل فساد بوده است.