افزایش تحرکات نمایندگان مجلس یازدهم با همکاری سپاه و کمیته امداد با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات

شنیده ها حکایت از آن دارد که تحرکات نمایندگان مجلس یازدهم با کمک سپاه و کمیته امداد و …. برای حل مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۰از ماه های اخیر شروع گردیده است.

نمایندگان مجلس یازدهم با تقسیم کار منظم و شناسایی مناطق محروم و پرجمعیت کشور که بازدهی مناسبی برای جلب آرای مردم محروم در سبد آرای اصولگرایان دارد ، هر هفته به مناطق یاد شده سفر می کنند.

در این سفرها علاوه بر پرداخت پول نقد و اهدای آذوقه و لباس و سایر مایحتاج مردم محروم ، قول مساعد برای رفع برخی از احتیاج های آنان از جمله مسکن و ازدواج و اشتغال مردم این مناطق محروم داده شده است.

گفته می شود مبالغ و اقلام اهدایی توسط این نمایندگان به مردم ، عمدتا در ردیف بودجه های مصوب دولتی بوده و حق مسلم آنان است که نمایندگان اصولگرا ، این گونه با اهدای آن ها به نغع اهداف سیاسی و جناحی خود بهره برداری می کنند.

علاوه بر بودجه های مصوب نهادهای حمایتی ، کمک های سپاه به نمایندگان هم بر کیفیت اقلام و ارقام اهدایی افزوده تا آرای این مناطق محروم به صورت حتمی در سبد اصولگرایان واریز شود.

✍️ دیدگاه شما 🙏