افسانه ها در حال تکرارند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

نزدیک به دو دهه از مرگ مبارز نستوه افغانستان احمدشاه مسعود می گذرد

و جهان هنوز خاطرات مبارزه این سردار مجاهد را با تندروهای طالبان از یاد نبرده است

افسانه احمدشاه مسعود و مبارزات وی

با مبارزه فرزند وی احمد مسعود بار دیگر در حال تکرار است

و شیر دره پنجشیر اینبار در هیات فرزندش

پا به میدان نبرد گذاشته

تا مجاهدین افغانستانی را

برای مبارزه با بنیادگرایی دینی

رهبری کند

جهان اگر کمی به کمک احمد مسعود بیاید

به زودی افسانه رشادت های این جوان

بر سر هر کوی و برزن به گوش خواهد رسید

و شیر دره پنجشیر دیگری نام خود را در تاریخ ماندگار خواهد نمود