افشاگری محمد نوریزاد از زندان اوین: تزریق گاز فلفل به مقعد و آلت تناسلی زندانیان در مشهد

محمد نوریزاد در یک فایل صوتی که از زندان اوین برای منتشر کرده در یک افشاگری بی سابقه حسین طائب «رئیس اطلاعات سپاه» را متهم به جاسوسی برای اسرائیل کرد.

وی در بخش دیگری از این افشاگری با اشاره به جنایات بازجویان اطلاعات در زندان مشهد گفت؛ در یکی از مشاهدات خود دیدم که دو متهم به قاضی خود گفتند که اجازه دهد شلوارهایشان را پایین بکشند تا قاضی ببیند که بازجویان چه بلایی بر سر آنها با تزریق «گاز فلفل» به «مقعد و آلت تناسلیشان» آورده اند.

آقای نوریزاد در ادامه افزود؛ در زندان وکیل آباد مشهد، بازجوها خانواده های زندانیان خوزستانی را به درون سلولهای انفرادی می برند و به زندانیان می گویند که اگر به آنچه آنها می خواهند اعتراف نکنند زن و بچه هایشان را در زندان نگاه می دارند.