القای تهدید به قتل اطرافیان میترا استاد برای رضایت در سریال آقازاده

سریال آقازاده ساخته سازمان اوج از زیر مجموعه‌های نهادهای خاص سعی دارد به مصائب موجود در کشور بپردازد ولی با توجه به سیاست حاکم بر دست‌های پشت‌صحنه این فیلم، قصه‌های ساختگی فیلم چندان باورپذیر نیست.

گذشته از این که مجریان فیلم سعی دارند جریان‌های مختلف را دیو نشان دهند و برخی را فرشته، یک موضوع قابل توجه در این فیلم چند هفته‌ای است که جلب نظر می‌کند و آن موضوع کشته شدن یک دختر کم و سن سال فیلم در قالب همسر یک مقام و توسط کارکتر وزیر است.

عوامل پشت صحنه این فیلم تمام سعی خود را کردند تا کارکتر وزیر قاتل را به محمدعلی نجفی الصاق کرده و زن کشته شده را با میترا استاد شبیه‌سازی کنند.

گذشته از گراهایی که در این زمینه داده می‌شود، پس از قتل و برگزاری دادگاه و رضایت پدر مقتول، کارکتر پدر مقتول در واکنش به اعتراض چرایی رضایت دادن به قاتل می‌گوید:”عده‌ای تهدید می‌کردند که اگر رضایت ندهی باید جنازه دختر دیگر خود را نیز تحویل بگیری”.

نکته‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به شبیه‌سازی این بخش از فیلم سعی شده به مخاطب القا کند اطرافیان نجفی خانواده میترا استاد را به قتل تهدید کرده‌است و در نهایت به زور رضایت گرفته‌است.

✍️ دیدگاه شما 🙏