امریکا از دانمارک خواست تا به نیروهای پ ی د/ ی پ گ آموزش دهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامادعا می شود، ایالات متحده آمریکا از دانمارک خواسته تا به سوریه سرباز اعزام کرده و به نیروهای پ ی د/  ی پ گ، شاخه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در سوریه را آموزش دهد

ادعا می شود، ایالات متحده آمریکا از دانمارک خواسته تا به سوریه سرباز اعزام کرده و به نیروهای پ ی د/  ی پ گ، شاخه سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک در سوریه را آموزش دهد. 

به گزارش Politiken روزنامه معتبر دانمارک، این خواست آمریکا در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان مطرح شده و دوره سختی در انتظار حکومت جدید که ماه آینده آغاز بکار کرد در زمینه “انتخاب بین ترکیه و آمریکا” می باشد. 

بر اساس این خبر، وزارتخانه های دفاع و امور خارجه دانمارک از ارائه توضیح در این باره اجتناب کرده و در زمینه پاسخ دانمارک به این طلب آمریکا هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است.