امسال محرم برای خیلی ها عزاداری کنید…

⬛️امسال عزاداری کنید برای تمام آن مردمی که وقتی خانه شان آوار شد در سرمای زمستان هیچکس به دادشان نرسید و شب میان قطره های سرد باران خوابیدند…

⬛️امسال عزاداری کنید برای آن مادری که از سر نداری اش مجبور شد دوچرخه کودکش را بفروشد و کودکش از غصه نداشتن دوچرخه خودش را کشت…

⬛️امسال عزاداری کنید برای تمام آن جوان هایی که قرار بود امسال عروس و داماد بشوند ولی با این وضع اسفناک قید هر چه عشق و ازدواج و تشکیل زندگی را زدند…

⬛️امسال عزاداری کنید برای کشوری که ارزش پولش از تمام کشورهای دیگر کمتر شده…

⬛️امسال عزاداری کنید به حال مردمی که زیر سایه یک مشت مدیر بی لیاقت و از خدا بی خبر قرار گرفته اند و هر زخمی میبینند هیچ راهی جز مدارا کردن ندارند

⬛️امسال عزاداری کنید برای مستاجر ها، برای افراد بیکار، برای افراد محتاج دارو.

⬛️ امسال عزاداری کنید و اشک بریزید برای حال مردم …

مردم مهربونی که حال دلشون خوب نیست …😞😞😞😞