امیراحمدی ظریفانه ظریف را خورد کرد

مهرداد شاکری

مصاحبه دکتر هوشنگ امیراحمدی در اتاق شیشه ای و با آقای داوری حاوی نکات بسیار قابل تاملی بود که در این مجال نمی گنجد
وی با بیان پشت پرده های روابط ظریف در امریکا و با آشنایی کاملی که از شخصیت ظریف داشت توانست با اتکا به مستندات واقعی و کامل که خود راوی و صاحب آن بود در یک اتاق شیشه ای ظریفانه ظریف را بشکند
با صحبت های دکتر امیراحمدی باید به حال خودمان گریه کنیم بخاطر وجود امثال ظریف و ظریف ها در راس