انبار باروت و جرقه ای که سپاه روشن کرد

مهرداد شاکری

تبعیض شدیدی که به واسطه جهل حاکمیت
بین شیعه و سنی در کشور در حال انجام است
در مناطق مرزی شدت بیشتری دارد
جهل حاکمیتی باعث شده که رفاه و آسایش
از مردم مظلوم سنی مذهب کشور دریغ شود
سپاه به عنوان بازوی نظامی حاکمیت
در طول چند دهه اخیر همواره از سیاست
سرکوب سنی مذهب ها حمایت نموده است
مردم مظلوم سراوان که سال هاست
در حسرت رفاه و امنیت و آسایش
برای لقمه ای نان و زنده ماندن
به سخت ترین کارها با خطرات فراوان روی آورده اند
بسان انبار باروتی هستند
که یک جرقه باعث انفجار آنها خواهد گردید
شلیک سپاه به سوختبران محروم سروان
جرقه ای بود که در انبار باروت زده شد
انفجار حاصل از این اقدام سپاه
می تواند باعث شود جان های بی گناه بسیاری
قربانی جهل سپاه گردد
و شعله خشم مردم بلوچ از حاکمیت
روز به روز شعله ورتر گردد
شعله ای که جوی خون به راه خواهد انداخت