انتشاراولین پوسترهای تبلیغاتی ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی

اولین پوستر انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی رونمایی شد

جالب آنکه بخشی از شعار انتخاباتی ابراهیم رئیسی شبیه به شعار انتخاباتی یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات است!

اولین پوستر علی لاریجانی منتشر شد

رنگ انتخاباتی علی لاریجانی: فیروزه ای