انتشار دیدگاه های سعید محمد در زمینه سیاست خارجی برای اولین بار

اخیرا سعید محمد در جلسه ای غیر رسمی دیدگاه خود را در مورد مذاکرات بیان کرده که برای اولین بار انتشار یافته است.

وی گفته: در مورد ادامه مذاکرات ابتدا باید امریکا به تمامی تعهداتش عمل کند و ما راستی ازمایی کنیم و اگر راستی ازمایی شد به برجام برگردیم،

عمل در مقابل عمل؛ امنیت در مقابل امنیت و تعهد در مقابل تعهد لذا ادامه مذاکرات منوط بر این است که برای کشور و معیشت مردم نفع اقتصادی داشته باشد.

سالهاست مردم و معیشت آنان گروگان مذاکرات هستند .نه چرخ زندگی مردم چرخید و نه سانتریفوژ.

نباید تمام تخم مرغهای کشور در سبد برجام گذاشته میشد.

البته به تعهدات بین المللی کاملا پایبند خواهیم بود و تعامل با دنیا بر اساس سه اصل حکمت؛ عزت و مصلحت با جدیت پیگیری خواهد شد.

البته اگر بخواهیم در مذاکرات موفق شویم باید به دور از هیاهوی مذاکرات توانمند سازی داخلی را سر لوحه کار قرار دهیم چرا که شرط پیروزی در مذاکرات ؛ قوی شدن ایران با نگاه به داخل است.