انتشار سند محرمانه دستور برخورد با پرسنل زن وزارت کشور توسط باند رحمانی فضلی تحت عنوان صیانت از حقوق شهروندی برای اولین بار در نگام

مهرداد شاکری

در حالی که مشکلات فراوانی زندگی مردم ایران را تحت تاثیر خود قرار داده و مردم از ناکارآمدی حاکمیت و دولت به ستوه آمده اند و در سخت ترین شرایط رفاهی و اجتماعی بسر میبرند و قشر کارمند به خاطر پایین بودن حقوق ها و تورم و گرانی شدید در جامعه از تامین مایحتاج عاجز هستند و برای برطرف شدن آن نیاز به عزم و اراده دولت مردان و کار جهادی و شبانه روزی دولت مردان می باشد اما، در وزارت کشور به عنوان یکی از وزارت خانه های اصلی روال کار به شکل دیگری است و وزیر کشور آقای رحمانی فضلی و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور آقای جواد ناصریان با نامه نگاری و دستور اداری قصد دارند به بهانه حجاب و عفاف دست به حذف تعداد زیادی از بانوان شاغل در این وزارت خانه بزنند، حذف تعداد زیادی ازکارمندان زن وزارت کشور باعث خواهد شد تا جا برای استخدام نزدیکان و اطرافیان وزیر کشور و جواد ناصریان باز شود.
سکوت در برابر این امر در نهایت به حذف کامل تمام زنان ایرانی از مشاغل دولتی به بهانه عدم رعایت حجاب اسلامی و صیانت ازحقوق شهروندی منجر خواهد گردید