انتصاب یکی سپاهی فاسد توسط وزیر رفاه به عنوان رئیس بازرسی!!!!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

طالبی دارستانی کسی است که در حفاظت سپاه بابت عناوین مختلف از جعل عنوان و سوء مدیریت تا اقدمات غیرقانونی و سوء استفاده و چندین اقدام مشکوک و مرموز دیگر پرونده دارد.

حال عبدالملکی وزیر رفاه ، وی را به عنوان رئیس بازرسی وزارتخانه ای همچون وزارت رفاه با حجم عظیمی از دارایی آن هم بدون هیچگونه سابقه و توانایی لازم نصب کرده است.

این انتصاب موج بزرگی از انتقادات را در شبکه های اجتماعی به راه انداخته است.

هماهنگونه که بارها گفته شده عبدالملکی نیازی به دشمن و تهدید به مسئله خاصی ندارد خودش بزرگترین دشمن خودش است و این تازه اول چاهی است که از ابتدا به ابراهیم رئیسی تذکر داده شده است.