انتقاد ترکیه از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل

پایگاه خبری / تحلیلی نگامترکیه اعلام داشت، عدم جلب رضایت مجدد طرف ترک قبرس برای تمدید ماموریت میسیون نیروی صلح سازمان ملل در جمهوری ترک قبرس شمالی با قواعد و اصول این سازمان مغایر می باشد

به گزارش ت ر ت فارسی، ترکیه اعلام داشت، عدم جلب رضایت مجدد طرف ترک قبرس برای تمدید ماموریت میسیون نیروی صلح سازمان ملل در جمهوری ترک قبرس شمالی با قواعد و اصول این سازمان مغایر می باشد.

وزارت خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه ای در مورد تمدید ۶ ماهه مدت ماموریت میسیون نیروی صلح سازمان ملل در جمهوری ترک قبرس شمالی گفته شد، عدم جلب رضایت مجدد طرف ترک قبرس دایر بر موجودیت نیروی صلح سازمان ملل در جزیره، با قواعد و اصول این سازمان مغایر می باشد. در اصل میسیون نیروی صلح سازمان ملل باید در مورد موجودیتش در جزیره با مقامات ترک قبرس تنظیمات قانونی انجام بدهد.

در اطلاعیه تاکید شد، از اظهارات معاونت نخست وزیر و وزارت خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی در پی اتخاذ تصمیم مذکور، حمایت می گردد.

در اطلاعیه جمهوری ترک قبرس شمالی در رابطه با موضوع گفته شده بود، شورای امنیت سازمان ملل در تصمیم مورد بحث خود نیز چنان سالهای قبل از تثبیت و برداشتن گامهای قاطعانه که می تواند برای جزیره و منطقه نتایج درست و مثبتی بهمراه بیاورد، بدلیل انگیزه های سیاسی باز ایستاده و بدین ترتیب در مرحله فعلی بصورت جزیی از بن بست و تنش موجود در آمده است.

در اطلاعیه تاکید شده بود، موضع مذکور شورای امنیت سازمان ملل، زمینه ای برای سرپوش نهادن به نیت طرف یونانی تبار که مصرانه از همکاری با طرف ترک قبرس اجتناب می ورزد، آماده می کند.