انذار ساختگی یا تبشیر راستانه

  • احمدرضا احمدپور / منبعک کانال تلگرامی سحام نیوز

حاکمانی هستند که مانند دوره‌های گذشته، در آستانۀ انتخابات پیش رو، مردم را از دشمن و بیگانگان فرضی، انذار می‌دهند (می‌ترسانند) و تخم ترس در دل آنان می‌کارند و همزمان با آنان دست‌به‌قلمانی و سخنورانی نیز، همۀ نیروی درونی خود را به‌کار می‌برند تا با انذار ساختگی [از راه «برپاکردنِ ترس و وحشت به‌خاطر روی‌کارآمدنِ» احتمالی کسانی، مانند احمدی‌نژاد و جلیلی و…] و ترسیم آینده‌ای ناامیدکننده و مبهم، تلاش می‌کنند تا باکمک «ترسِ از آینده»، مردم را به‌پای صندوق‌های رای‌ بیاورند. چنان حاکمان و همسویان‌شان، هنوز نمی‌دانند که مردم، دیگر آبِ چنین شگرد‌ها و انذارهای ساختگی و سیاسی و ناپاک را از سر گذرانده‌اند.
راست این است که مردم، چنان در نابه‌سامانی اقتصادی گرفتارند و شرایط کنونی، چنان زندگی را بر آنان تلخ و تنگ کرده است که وجود دشمن فرضی یا ظهور دوبارۀ احمدی‌نژادیسم و آیندۀ مبهم ترسیمی که معرفی می‌کنند، برایشان زنگ تفریح به‌شمار می‌آید.
بی گمان، مردم از امروز وحشت دارند و از زندگی که در آن دست‌وپا می‌زنند به‌تنگ آمده‌اند و چنین تنگنایی، هیچ‌ وابستگی به آیندۀ ناآشکاری که هنوز نیامده است و انذارگرانِ برساخته، مردم را از آن می‌ترسانند، ندارد.
انذارگران، اگر به‌جای انذار بی‌جا، تنها نیمی از همت و تلاش و وقت خودرا به‌دریافت راهکارهای علمی و عملی اختصاص می‌دادند و لجاجت‌های نا‌به‌جای خود را کنار می‌گذاشتند و از درِ همدلی و آشتی و همزبانی و راست‌گویی بر شهروندان و رقیبان وارد می‌شدند و باتدبیر و زیرکی و آشتی‌خواهی با جهان سخن می‌گفتند و با دلیل و از راهِ تبشیر، برون‌رفت از بن‌بست‌ها و دردسرهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را بر مردم بشارت می‌دادند، بی‌گمان مردم و کشور به‌چنین سرخوردگی‌های اجتماعی و سیاسی درون‌کشوری و فرامرزی دچار نمی‌شدند و از صندوق‌های رای، گریزان نبودند و همانا جان‌مایۀ کشور، چه در پهنۀ میهنی و چه در گستره جهانی، چندین‌بار بهتراز این نابه‌سامانی و سرخوردگی ملی بود که در آن به‌سر می‌بریم.
انذار راستین، تبشیر نیاز دارد و تبشیر به‌راستی و تدبیر راستانه