انسانیت تنها واژه ایست که ارزش بالیدن دارد

حسین دائمی پدر زندانی سیاسی #آتنا_دائمی:

«بر دستانی دستبند زدندکه هیچ صلاحی جز مهربانی نداشت ، چشم بند بر چشمی زدند که جز آبادانی برای کشورو مردمش نمیدید،
قل زنجیر بر پایی زدند که هرقدمش برای آینده کشوروکودکانش بود ،
به زندان وسلول انفرادی بردنش تا شاید صدایش را خفه کنند ولی رساترشد،
تبعیدش کردند تا شاید فشارها و سختی ها رامش کند و در انزوا قراربگیرد ولی عصیانگر شد،
ممنوع ملاقات کردند، حق تماس اورا سلب کردند تا شاید درحسرت دیدار وشنیدن صدای خانواده افسرده و پشیمان شود ، که نشد ومثل کوه استوارترشد،

جواب آتنا اینست خون من وخانواده ام از خون جوانانی که برای وطن و مردم ریخته شد یا سربدارشدن یا خانواده هاییکه حسرت دیدن فرزندانشون بر دلشون مومنده رنگین تر نیست …

انسانیت تنها واژه ایست که ارزش بالیدن دارد

آتنا_دائمی»